KMS 服务器使用说明

Collect from iZETN

Getting Started

何为 KMS

KMS 服务,用于在线激活 VOL 版本的 Windows 和 Office。

激活的前提是你的系统是批量授权版本,即 VL 版,一般企业版都是 VL 版。而 VL 版本的镜像一般内置 GVLK Key,用于 KMS 激活。 下面列表里面含有的产品的 VL 版本或者能使用 Key 进入 KMS 通道的产品,都支持使用 KMS 激活。

 • Windows Server 半年频道版本、Windows Server LTSC/LTSB 版本
 • Windows 10 中,所有受支持的半年频道版本、Windows 10 LTSC/LTSB
 • 批量许可版本的 Office 2019 和 Office 2016,包括 Project 和 Visio
 • 不适用于基于订阅的 Office Professional Plus for Office 365

关于 Office 的激活,要求必须是 VOL 版本,否则无法激活。
找到你的 Office 安装目录,32 位默认一般为 C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16
64 位默认一般为 C:\Program Files\Microsoft Office\Office16
Office16 是 Office 2016,Office15 就是 Office 2013,Office14 就是 Office 2010。

Windows 激活

 • 只要确保的下载的是VL批量版本并且没有手动安装过任何Key
 • 使用管理员权限运行CMD执行:
 • slmgr /skms kms.izetn.cn
 • slmgr /ato
 • 如果不知道自己的系统是什么版本,可以运行以下命令查看系统版本:
 • wmic os get caption
 • 得到对应Key之后,使用管理员权限运行CMD执行安装Key:
 • slmgr /ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

Office 激活

 • 根据简介的说明找到 Office 的安装目录,用管理员权限运行 CMD:
 • CD C:\Program Files\Microsoft Office\Office16
 • cscript ospp.vbs /sethst:kms.izetn.cn
 • cscript ospp.vbs /act
 • 查看激活状态:
 • cscript ospp.vbs /dstatus

注意事项

KMS 方式激活,其有效期只有 180 天,但每隔一段时间系统会自动向 KMS 服务器请求续期,所以只要本站不跑路,等同于永久激活。另外输入命令时确保是管理员权限运行的CMD,且网络通畅,可以正常连接本服务器。


KMS Client Setup Keys

默认情况下,运行批量许可版本的 Windows Server、Windows 10、Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows 8、Windows Server 2012、Windows 7、Windows Server 2008 R2、Windows Vista 和 Windows Server 2008 的计算机为无需额外配置的 KMS 客户端。

 • 本页将列出 Windows 和 Office 各版本的批量密钥
 • 请根据你的 Window 和 Office 版本安装正确的 KEY

"LTSC"代表"Long-Term Servicing Channel"而"LTSB"是指"Long-Term Servicing Branch。"

Windows Server

 • Windows Server 版本 1809
操作系统版本				KMS 客户端安装密钥
	 
Windows Server Datacenter		6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D

Windows Server Standard			N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC
 • Windows Server 版本 1803
操作系统版本				KMS 客户端安装密钥
	 
Windows Server Datacenter		2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG

Windows Server Standard			PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR
 • Windows Server 版本 1709
操作系统版本				KMS 客户端安装密钥
	 
Windows Server Datacenter		6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6

Windows Server Standard			DPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4
 • Windows Server 2012 R2
操作系统版本				KMS 客户端安装密钥
	 
Windows Server 2012 R2 Server Standard	D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX

WindowsServer 2012 R2 Datacenter	W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9

WindowsServer 2012 R2 Essentials	KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
 • Windows Server 2012
操作系统版本				KMS 客户端安装密钥
	 
Windows Server 2012			BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4

Windows Server 2012 N			8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY

Windows Server 2012 单语言版		2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ

Windows Server 2012 特定国家/地区版	4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP

Windows Server 2012 Server Standard	XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4

Windows Server 2012 MultiPoint Standard	HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ

Windows Server 2012 MultiPoint Premium	XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G

Windows Server 2012 Datacenter		48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
 • Windows Server 2008 R2
操作系统版本				KMS 客户端安装密钥
	 
Windows Server 2008 R2 Web 版		6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4

Windows Server 2008 R2 HPC 版		TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX

WindowsServer 2008 R2 Standard		YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC

WindowsServer 2008 R2 企业版		489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y

WindowsServer 2008 R2 Datacenter	74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648

Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems 2008 R2	GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
 • Windows Server 2008
操作系统版本				KMS 客户端安装密钥
	 
Windows Web Server 2008			WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D

Windows Server 2008 Standard		TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2

不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 Standard	W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ

Windows Server 2008 企业版		YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V

不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 企业版	39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG

Windows Server 2008 HPC			RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP

Windows Server 2008 Datacenter		7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3

不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 Datacenter	22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC

面向基于 Itanium 系统的 Windows Server 2008	4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK

Windows 10

 • Windows 10
操作系统版本				KMS 客户端安装密钥
	 
Windows 10 专业版			W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

Windows 10 专业版 N			MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9

Windows 10 专业工作站			NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J

Windows 10 专业工作站 N			9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF

Windows 10 专业教育版			6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y

Windows 10 专业教育版 N			YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC

Windows 10 教育版			NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2

Windows 10 教育版 N			2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ

Windows 10 企业版			NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

Windows 10 企业版 N			DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4

Windows 10 企业版 G			YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B

Windows 10 企业版 G N			44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
 • Windows 10 LTSC 2019
操作系统版本				KMS 客户端安装密钥
	 
Windows 10 企业版 LTSC 2019		M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D

Windows 10 企业版 N LTSC 2019		92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H
 • Windows 10 LTSB 2016
操作系统版本				KMS 客户端安装密钥
	 
Windows 10 企业版 LTSB 2016		DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ

Windows 10 企业版 N LTSB 2016		QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
 • Windows 10 LTSB 2015
操作系统版本				KMS 客户端安装密钥
	 
Windows 10 企业版 LTSB 2015		WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9

Windows 10 企业版 N LTSB 2015		2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ

Windows 8

 • Windows 8.1
操作系统版本				KMS 客户端安装密钥
	 
Windows 8.1 专业版			GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9

Windows 8.1 专业版 N			HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY

Windows 8.1 企业版			MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7

Windows 8.1 企业版 N			TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
 • Windows 8
操作系统版本				KMS 客户端安装密钥
	 
Windows 8 专业版				NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4

Windows 8 专业版 N			XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ

Windows 8 企业版				32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7

Windows 8 企业版 N			JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT

Windows 7

 • Windows 7
操作系统版本				KMS 客户端安装密钥
	 
Windows 7 专业版				FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4

Windows 7 专业版 N			MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG

Windows 7 专业版 E			W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX

Windows7 企业版				33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH

Windows 7 企业版 N			YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ

Windows 7 企业版 E			C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4

Important

 • 批量许可版本的 Office 2019 和 Office 2016,包括 Project 和 Visio
 • 不能使用这些许可证密钥激活 Office 个人副本

Office

 • Office 2019
Product					GVLK
	 
Office Professional Plus 2019 		NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP 

Office Standard 2019 			6NWWJ-YQWMR-QKGCB-6TMB3-9D9HK 

Project Professional 2019 		B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B

Project Standard 2019 			C4F7P-NCP8C-6CQPT-MQHV9-JXD2M

Visio Professional 2019 		9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB 

Visio Standard 2019 			7TQNQ-K3YQQ-3PFH7-CCPPM-X4VQ2

Access 2019 				9N9PT-27V4Y-VJ2PD-YXFMF-YTFQT 

Excel 2019 				TMJWT-YYNMB-3BKTF-644FC-RVXBD

Outlook 2019 				7HD7K-N4PVK-BHBCQ-YWQRW-XW4VK 

PowerPoint 2019 			RRNCX-C64HY-W2MM7-MCH9G-TJHMQ 

Publisher 2019 				G2KWX-3NW6P-PY93R-JXK2T-C9Y9V

Skype for Business 2019		 	NCJ33-JHBBY-HTK98-MYCV8-HMKHJ 

Word 2019 				PBX3G-NWMT6-Q7XBW-PYJGG-WXD33 
 • Office 2016
Product					GVLK
	 
Office Professional Plus 2016 		XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 

Office Standard 2016 			JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM 

Project Professional 2016 		YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT 

Project Standard 2016 			GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC 

Visio Professional 2016 		PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK 

Visio Standard 2016 			7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4 

Access 2016 				GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW 

Excel 2016 				9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF 

OneNote 2016 				DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6 

Outlook 2016 				R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B 

PowerPoint 2016 			J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6 

Publisher 2016 				F47MM-N3XJP-TQXJ9-BP99D-8K837 

Skype for Business 2016 		869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6 

Word 2016 				WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6 
 • Office 2013
Product					GVLK

Office 2013 Professional Plus		YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT

Office 2013 Standard			KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4

Project 2013 Professional		FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K

Project 2013 Standard			6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT

Visio 2013 Professional			C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3

Visio 2013 Standard			J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7

Access 2013				NG2JY-H4JBT-HQXYP-78QH9-4JM2D

Excel 2013				VGPNG-Y7HQW-9RHP7-TKPV3-BG7GB

InfoPath 2013				DKT8B-N7VXH-D963P-Q4PHY-F8894

Lync 2013 				2MG3G-3BNTT-3MFW9-KDQW3-TCK7R

OneNote 2013 				TGN6P-8MMBC-37P2F-XHXXK-P34VW

Outlook 2013 				QPN8Q-BJBTJ-334K3-93TGY-2PMBT

PowerPoint 2013 			4NT99-8RJFH-Q2VDH-KYG2C-4RD4F

Publisher 2013 				PN2WF-29XG2-T9HJ7-JQPJR-FCXK4

Word 2013 				6Q7VD-NX8JD-WJ2VH-88V73-4GBJ7
 • Office 2010
Suites					GVLK

Office Professional Plus 2010 		VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB

Office Standard 2010 			V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM

Office Home and Business 2010 		D6QFG-VBYP2-XQHM7-J97RH-VVRCK

Stand-alone products			GVLK

Access 2010 				V7Y44-9T38C-R2VJK-666HK-T7DDX

Excel 2010 				H62QG-HXVKF-PP4HP-66KMR-CW9BM

SharePoint Workspace 2010 		QYYW6-QP4CB-MBV6G-HYMCJ-4T3J4

InfoPath 2010 				K96W8-67RPQ-62T9Y-J8FQJ-BT37T

OneNote 2010 				Q4Y4M-RHWJM-PY37F-MTKWH-D3XHX

Outlook 2010 				7YDC2-CWM8M-RRTJC-8MDVC-X3DWQ

PowerPoint 2010 			RC8FX-88JRY-3PF7C-X8P67-P4VTT

Project Professional 2010 		YGX6F-PGV49-PGW3J-9BTGG-VHKC6

Project Standard 2010 			4HP3K-88W3F-W2K3D-6677X-F9PGB

Publisher 2010 				BFK7F-9MYHM-V68C7-DRQ66-83YTP

Word 2010 				HVHB3-C6FV7-KQX9W-YQG79-CRY7T

Visio 					GVLK

Visio Premium 2010 			D9DWC-HPYVV-JGF4P-BTWQB-WX8BJ

Visio Professional 2010 		7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP

Visio Standard 2010 			767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ

Thanks to

 • 南寻
 • 秋水逸冰
 • Microsoft

Windows 10更新十月版已经发布,在Windows 10 RS5系统中,微软带来了暗黑主题模式的文件资源管理器、流畅设计标题栏等,你可以点击 此处下载 Windows10 x64消费者多版本合集,Version 1809(中文简体)